MESURES EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ AGRÀRIA

Beneficiaris de les mesures extraordinàries de flexibilització laboral

L'article dos de la norma estableix que podran ser beneficiaris de les mesures de flexibilització de caràcter temporal les persones que a l'entrada en vigor del reial decret llei es trobin en qualsevol de les següents situacions:

  •  Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat.
  • Treballadors els contractes dels quals s'hagin vist temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de l'activitat conforme a l'assenyalat en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
  • Treballadors migrants el permís de treball dels quals conclogui en el període comprès entre l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 30 de juny de 2020, la pròrroga del qual es determinarà a través d'instruccions de la Secretaria d'Estat de Migracions.
  • Així mateix podran acollir-se els joves nacionals de tercers països, entre els 18 i els 21 anys, que es trobin en situació regular

 Podran beneficiar-se de les mesures de flexibilització aprovades per aquest reial decret llei les persones els domicilis de les quals es trobin pròxims als llocs en què hagi de realitzar-se   el treball. S'entendrà que existeix en tot cas proximitat quan el domicili de treballador o el lloc en què pernocti temporalment mentre es desenvolupa  la campanya estigui en el mateix terme municipal o en termes municipals limítrofs del centre de treball. Les comunitats autònomes podran ajustar aquest criteri en funció de l'estructura territorial tenint en compte el despoblament o la dispersió de municipis.